Partytentverhuur Mirus Tent
Partytentverhuur zonder omkijken
 
 
 

 


Huurvoorwaarden

1- Deze voorwaarden worden geacht door de huurder te worden aanvaard, tenzij uit andere stukken blijkt dat hier met wederzijds goedvinden van is afgeweken.

-De huurder is verplicht de huurvoorwaarden en eventuele gebruiksaanwijzingen aandachtig door te lezen en is verplicht zich daaraan te houden. De voorwaarden zijn te vinden op onze website www.partytentverhuurmirustent.nl 

2-Betalingen dienen, tenzij anders afgesproken, contant bij levering of bij vooruitbetaling te worden voldaan.

3-Onze materialen mogen in geen enkel geval worden doorverhuurd aan derden.

4-In geval van diefstal ,vermissing, beschadiging, molest, brand en/of stormschade tijdens de gehele huurperiode komen alle kosten zoals reparatie of vervangingskosten voor rekening van de huurder.

-De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde door hem dan wel door derden.

-Onze tenten en andere materialen zijn tijdens de huurperiode niet verzekerd. De huurder dient hier zelf zorg voor te dragen. Bij onduidelijkheid dient de huurder hieromtrent contact op te nemen met zijn verzekeringsmaatschappij.

-Al onze tenten worden zorgvuldig opgebouwd en afgebroken door onze ervaren medewerkers.

5-De huurder is tijdens de gehele huurperiode zelf aansprakelijk voor schade welke is ontstaan aan personen en/of goederen tijdens het gebruik van onze materialen. Het gebruik is geheel voor eigen risico.

6- De huurder dient er zelf voor te zorgen dat de gehuurde materialen juist worden gebruikt.

7-MirusTent behoudt zich het recht voor om bij slechte weersomstandigheden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van MirusTent, de huurovereenkomst te annuleren zonder dat dit de huurder het recht geeft om schadevergoeding te vorderen. De door MirusTent reeds ontvangen bedragen worden terugbetaald, echter zal geen rente verschuldigd zijn.

-De huurder kan de verhuurder niet aansprakelijk stellen voor onvolledige levering of als door onvoorziene omstandigheden de levering van materialen niet kan plaatsvinden of wordt gewijzigd.

8-In onze partytenten of in de nabijheid van onze tenten mogen geen hittebronnen worden geplaatst anders dan door de verhuurder ter beschikking gestelde heaters. Onder hittebronnen worden verstaan kooktoestellen,barbecues op gas- kolen en elektriciteit, vuurkorven, fakkels en dergelijke.

-Het gebruik van  tape, etiketten, crêpe-papier, confetti of plakband aan/op de zeilen, tentstokken of partytafels is niet toegestaan.

9- De standplaats van de partytent(en) moet mobiel bereikbaar zijn

10-Huurder en verhuurder controleren na plaatsing gezamenlijk  het gehuurde object op eventuele gebreken en/of beschadigingen. Geconstateerde gebreken en/of beschadigingen worden op schrift vastgelegd om latere claims/discussies te voorkomen.

11- Bij annulering mag MirusTent, tenzij anders afgesproken of besproken, een schadeloosstelling in rekening brengen. De schadeloosstelling aan MirusTent bedraagt:

*Bij annulering tot 7 dagen voor de ingangsdatum 10% van de totale prijs.

*Bij annulering tot 3 dagen voor de ingangsdatum 15% van de totale prijs.

*Bij annulering tot 2 dagen voor de ingangsdatum 25% van de totale prijs.

*Bij annulering tot 1 dag  voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs.

*Bij annulering bij aanvang van de eerste huurdag 100% van de totale prijs.

Naar boven